Close Mobile Navigation

การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ
เลือกวิธีการรักษา

ตอบคำถามและร่วมมือกับแพทย์
ของท่านอย่างเต็มที่


การวางแผนการรักษาโรคมะเร็งที่ท่านรู้สึกสบายใจ คือ กระบวนการตัดสินใจร่วมกับแพทย์ของท่านและความคิดเห็นของท่านเป็นสิ่งสำคัญ ท่านจะสนทนาได้ดียิ่งขึ้น หากท่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ในการจัดการกับโรคมะเร็ง

ขั้นตอนที่ 1 :
รู้ว่าท่านกำลังเริ่มต้นที่จุดใด


แพทย์ของท่านอาจขอทำการทดสอบและการตรวจเพิ่มเติมหลังการวินิจฉัยโรคของท่าน ท่านจำเป็นจะต้องทราบว่าโรคมะเร็ง ที่ท่านเป็นนั้นอยู่ในระยะเริ่มต้นหรือระยะสุดท้าย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการและเวลาที่ท่านจะได้รับการรักษาใดๆ ต่อไปมะเร็งระยะเริ่มต้น
อาจยังไม่ได้แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย พึงทราบไว้ว่า โรคมะเร็งแต่ละชนิดมีวิธีในการแบ่งระยะโดยเฉพาะ ดังนั้นตัวอักษรและตัวเลขจึงไม่จำเป็นต้องสื่อถึงสิ่งเดียวกันระหว่างโรคมะเร็งแต่ละชนิด


มะเร็งระยะสุดท้าย
อาจแพร่กระจายไปยังต่อมนํ้าเหลืองที่อยู่ใกล้เคียง หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย โดยส่วนใหญ่แล้ว โรคมะเร็งจะถูกแบ่งระยะ (stage) ด้วยเลขตั้งแต่ 1 ถึง 4


มะเร็งระยะที่ 1 มีการลุกลามน้อยกว่า ในขณะที่มะเร็งระยะที่สูงขึ้นอาจแพร่กระจาย ไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายหลังจากที่ท่านทราบว่าโรคมะเร็งที่ท่านเป็นอยู่นั้น อยู่ในระยะเริ่มต้นหรือระยะสุดท้าย ท่านสามารถเริ่มถามคำถามที่ตรงประเด็นและปรึกษาแนวทางการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับท่านได้

ขั้นตอนที่ 2 :
ตรวจสอบความเป็นไปได้


การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็ง หมายถึงการร่วมมือกับแพทย์ของท่านและสำรวจทางเลือกที่หลากหลาย ผู้ป่วยแต่ละรายและโรคมะเร็งแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะ ดังนั้นควรคำนึงถึงเรื่องนี้เมื่อถามคำถาม เมื่อพิจารณาถึงขั้นตอนที่หลากหลายในกระบวนการรักษาของท่าน แพทย์ของท่านอาจแนะนำทางเลือกที่แตกต่างกันหลายทางเลือก


โดยอาจพิจารณาใช้วิธีการรักษาแบบผสมผสาน
ตัวอย่างเช่น การรักษาหลัก/การรักษาเบื้องต้นที่ใช้โดยทั่วไปอาจถูกนำมาใช้ เพื่อกำจัดมะเร็งออกให้ได้มากที่สุดโดยการผ่าตัด พึงจำไว้ว่า การผ่าตัดอาจไม่ใช่วิธีที่เหมาะสำหรับทุกคนเสมอไป แพทย์ของท่านอาจแนะนำสิ่งอื่นๆ ที่ท่านสามารถทำได้ก่อนหรือหลังการผ่าตัดเพื่อช่วยให้ได้ผลที่ดีขึ้น พูดคุยกับแพทย์ของท่านและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อวางแผนการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับท่านขอยํ้าอีกครั้งว่า ผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน และไม่มีวิธีการรักษาใดที่เหมาะสำหรับทุกคน ถามคำถามต่อไปและ มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับท่าน

ตัวอย่างคำถามที่ใช้สอบถามแพทย์ของท่าน


  • การผ่าตัดเป็นทางเลือกแรกที่เหมาะสำหรับฉันหรือไม่
  • ฉันควรพิจารณาวิธีการรักษาอื่นๆ หรือไม่
  • ลำดับของการรักษาต่างๆ เหล่านี้มีความสำคัญหรือไม่


ขั้นตอนที่ 3 :
วางแผนสำหรับ
อนาคตของท่าน


แม้ว่าหลังจากที่แผนการรักษาของท่านได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว และท่านกำลังเดินหน้ารับการรักษา แต่ก็ยังมีการตัดสินใจอื่นๆ อีกมากมายที่มีความสำคัญต่ออนาคตของท่าน
อย่าลืมสอบถามทีมดูแลรักษาโรคมะเร็งของท่านเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ที่ท่านสามารถเข้าถึงได้เพื่อช่วยให้ท่าน ผ่านพ้นกระบวนการรักษาโรคมะเร็งไปได้ด้วยดีบทความอื่นๆ


วิธีการรักษาโรคมะเร็งที่รู้จักกันทั่วไป


การเตรียมตัวสำหรับการรักษา


การจัดการผลข้างเคียง
TH-KEY-01135 11/ 2023


ความร่วมมือ